MẪU ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

_______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

CHUYÊN NGÀNH:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mã số :  . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

Học viên                                   :

Lớp                                          :

Giáo viên hướng dẫn                 :

 

 

 

Năm 20..


ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ

 

 1. Họ và tên học viên:                 

Tel:                                          Mail:

 1. Chuyên ngành:                     
 2. Lớp:                                                   - khoá ......
 3. Cơ sở đào tạo:                       Trường Đại học Giao thông Vận tải
 4. Giáo viên hướng dẫn:

Tel:                                          Mail:

 

Tên đề tài: . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

        Học viên thực hiện

                                                                           (Ký và ghi rõ họ tên)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                                                  

                                     

 

PHẦN MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài
 2. Đối tượng nghiên cứu
 3. Phạm vi nghiên cứu
 4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
 5. Phương pháp nghiên cứu
 6. Kết cấu của luận văn:  (Nêu tên các chương)

 

NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Chương 1: . . . . . . . . . . . . .

1.1.

1.2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Chương 2: . . . . . . . . . . .

2.1.

2.2.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Chương 3: . . . . . . . . . . . . . .

3.1.

3.2.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Dự kiến tiến độ thực hiện

          Luận văn dự kiến được hoàn thành trong khoảng 6 tháng (25 tuần) kể từ khi ra quyết định giao đề tài. Cụ thể như sau:

 

TT

CHƯƠNG MỤC

TIẾN ĐỘ

(tuần)

1

Chương 1

 

2

Chương 2

 

3

Chương 3 và phần Kết luận, kiến nghị

 

4

Hoàn thiện Luận văn

 

 

Tổng cộng

 

 

 

(Ghi chú: Quá thời hạn nêu trên mà chưa hoàn thành luận văn, học viên phải đến trường để làm thủ tục gia hạn theo quy định)

 

8. Tài liệu tham khảo

 

 1. ...
 2. ...
 3. ....

 

 

 

 

 

 Giáo viên hướng dẫn                                          Bộ môn . . . . . . . . . .

                                                                            

Trưởng bộ môn

 

    (Ký và ghi rõ họ tên)                                        (Ký và ghi rõ họ tên)