Các học viên lấy chữ ký mục 1, 2, 3 (thầy Ký hoặc thầy Vân), 5 ,6 trước, quay lại 4 sau.