Học viên khai thông tin vào các mẫu giấy (có file đính kèm) rồi nộp lại cho phòng SĐH