Về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Tiến sĩ theo QĐ 911/QĐ-TTg