Đề nghị các học viên cao học đã nộp Đề cương luận văn cho bộ môn mà không có tên trong Danh sách giao đề tài liên hệ với bộ môn và Phòng Đào tạo Sau đại học để kịp thời bổ sung.

Chi tiết xem các tệp đính kèm.