BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số:      1638     /QĐ-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Hà Nội , ngày   10    tháng  8      năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định học phí năm học 2012-2013

 

 
 

 

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (Nay là Chính phủ) về việc thành lập trường Đại học Giao thông Vận Tải;

Căn cứ Quyết định 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành "Điều lệ trường đại học";

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015";

Theo đề nghị của ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức học phí Sau đại học của Trường Đại học Giao thông Vận tải năm học 2012-2013 như sau:

- Đối với bậc Thạc sĩ:

                   + 5.355.000đ/học kỳ/học viên cho các nhóm ngành Kinh tế;

                   + 6.120.000đ/học kỳ/học viên cho các nhóm ngành Kỹ thuật;

- Đối với bậc Tiến sĩ:

                   + 7.090.000đ/học kỳ/NCS cho các nhóm ngành Kinh tế;

                   + 8.100.000đ/học kỳ/NCS cho các nhóm ngành Kỹ thuật;

Điều 2. Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập thực hiện đúng như Điều 3, 4, 5, 6, 7 và Điều 8 Chương II trong Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Các quy định trên được áp dụng từ ngày ký quyết định. Các quy định trước đây về mức học phí SĐH được bãi bỏ.

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng HCTH, Cơ sở II, Trưởng các khoa và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thông báo và thi hành quyết định này./.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

PGS. TS. Trần Đắc Sử

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu HCTH, ĐT SĐH;