Điều chỉnh lịch thi học kỳ lớp Kỹ thuật xây dựng CTGT B 22.2 và lớp Quản lý xây dựng B 22.2