Trường Đại học GTVT đang tiến hành xét công nhận tốt nghiệp cho các học viên có tên trong danh sách đính kèm, đề nghị mọi người kiểm tra lại thông tin cá nhân của mình, nếu có gì nhầm lẫn liên hệ với anh Hùng phòng Đào tạo SĐH (0983.984.710) để chỉnh sửa thông tin trước khi làm quyết định.