Theo yêu cầu của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và phục vụ công tác lập kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, Phòng Đào tạo Sau đại học đề nghị các Bộ môn quản lý nghiên cứu sinh kiểm tra tiến độ của các NCS do bộ môn quản lý (mẫu 01,mẫu 02 phục vụ việc kiểm tra tiến độ đính kèm thông báo này).

Thời gian tổ chức kiểm tra tiến độ nghiên cứu sinh tại các bộ môn: từ 19/03 - 06/04/2018. Kết quả kiểm tra (Báo cáo của NCS - mẫu 01 và báo cáo của Bộ môn - mẫu 02) gửi về Phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 13/04/2018.(Có gửi kèm file mềm vào địa chỉ mail: bichthuyhvtc@gmail.com).

Đăng ký lịch kiểm tra với Phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 16/3/2018 (gặp đ/c Thuỷ, phòng 205 nhà A9, điện thoại: 0982.971.482).

Trân trọng./.