Lịch học bổ sung kiến thức các ngành:
- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
- Kỹ thuật cơ khí động lực
- Tổ chức và quản lý vận tải