Lịch học và giờ học buổi đầu tiên xem trong file đính kèm