Lịch thi lại môn: Công nghệ và phương pháp xử lý số liệu trắc địa vào ngày 28/6/2013 (thứ 6) 

Ca thi chiều 14h30 tại phòng thí nghiệm bộ môn trắc địa.