Phòng học Bổ sung kiến thức các chuyên ngành:

- Kinh tế xây dựng

- Quản trị kinh doanh

- Xây dựng đường ô tô và đường thành phố