Về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ theo :"Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020"( Hình thức phối hợp với các cơ sở đào tạo ở nước ngoài- Đợt 2)