QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU KIỆN

ĐỂ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

(DÀNH CHO HỌC VIÊN)

 

1. Đóng quyển + Văn bản đề nghị cho phép học viên được bảo vệ của Người hướng dẫn

Sau khi hoàn thành luận văn đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ (quy định về trình bày và thực hiện luận văn đã được đăng tải trên trang web của Nhà trường tại địa chỉ: www.utc.edu.vn) học viên in đĩa CD và đóng 9 quyển bìa cứng (trong từng quyển bìa cứng phải có chữ ký của Người hướng dẫn). Học viên nộp 01 quyển cho Người hướng dẫn và xin Văn bản đề nghị của Người hướng dẫn khoa học cho phép học viên được bảo vệ luận văn (trong đó khẳng định luận văn đã đảm bảo yêu cầu về hình thức và nội dung; có nhận xét về tinh thần, thái độ, kết quả học tập, nghiên cứu của học viên).

 

2. Xác nhận các điều kiện để bảo vệ luận văn

Học viên nhận Phiếu xác nhận các điều kiện để bảo vệ luận văn tại Phòng Đào tạo Sau đại học và thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Phiếu:

TT

NỘI DUNG XÁC NHẬN

ĐƠN VỊ XÁC NHẬN

TÀI LIỆU CẦN THIẾT

1

Yêu cầu về luận văn (tên đề tài, hình thức, kết cấu)

Phòng Đào tạo Sau đại học

- quyển luận văn

- bản phô tô QĐ giao đề tài

2

Hoàn thành các học phần trong CTĐT

 

3

Nộp ảnh, Lý lịch KH và lệ phí làm bằng tốt nghiệp

 

4

Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà trường

Phòng Tài chính- Kế toán

 

5

Nộp 2 quyển bìa cứng và đĩa CD cho TT TT-TV

Trung tâm Thông tin- Thư viện

 

 

 

3. Thành lập Hội đồng chấm luận văn

Học viên nộp 1 quyển luận văn cho bộ môn (trên cơ sở đó bộ môn làm Tờ trình đề xuất thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ).

Phòng Đào tạo Sau đại học chỉ thực hiện soạn quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn sau khi đã nhận được Tờ trình đề xuất thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ và Phiếu xác nhận các điều kiện để bảo vệ luận văn đã có đủ chữ ký xác nhận.

 

4. Hồ sơ bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học

Học viên nhận Hồ sơ bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học (trong đó có Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn) tại Phòng Đào tạo Sau đại học.