TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

Số:  474   /TB-ĐT SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

      Hà Nội , ngày  20     tháng   6   năm 2012

 

 

THÔNG BÁO

Về thời gian đào tạo trình độ cao học của khóa 16 và 17

 

          Kính gửi: - Các bộ môn quản lý các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ

- Các học viên cao học Khóa 16 và 17

Theo quy định, thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ tối đa là 4 năm đối với hình thức đào tạo niên chế và 3 năm đối với hình thức đào tạo tín chỉ.

Đối chiếu với quy định trên thì Khóa 16 đến ngày 31 tháng 10 năm 2012 và Khóa 17 đến ngày 31 tháng 8 năm 2012 sẽ hết thời hạn đào tạo tối đa.

Vậy Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo các học viên thuộc đối tượng trên mà chưa bảo vệ luận văn tốt nghiệp phải khẩn trương hoàn thành luận văn và tới trường làm thủ tục xin bảo vệ đúng thời hạn trên.

Phòng Đào tạo Sau đại học không chịu trách nhiệm về việc cấp bằng thạc sĩ đối với các học viên bảo vệ quá hạn quy định.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban giám hiệu (để báo cáo);

- Cơ sở II;

- Lưu HCTH, ĐT SĐH.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

PHẠM VĂN KÝ