BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 
 
 

Số:   639  /TB-ĐTSĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội , ngày  14  tháng 8   năm 2012

 

THÔNG BÁO

Về việc thu nộp học phí trước khi giao đề tài tốt nghiệp cao học

                                       

Kính gửi:       - Các Khoa, Viện

                        - Các bộ môn quản lý các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

                          - Các học viên cao học K19

    

Thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học đã được Nhà trường phê duyệt, Phòng Đào tạo Sau đại học đã thông báo tới các Bộ môn và HVCH tiến độ duyệt đề cương và giao đề tài tốt nghiệp cao học K19 (thông báo số 253/KH-ĐTSĐH, ngày 30 tháng 5 năm 2012).

Nay Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo bổ sung như sau:

Để tránh tình trạng nợ đọng học phí học kỳ làm luận văn tốt nghiệp, Phòng Đào tạo Sau đại học kính thông báo tới các học viên cao học K19 về việc Phòng Đào tạo Sau đại học chỉ thực hiện quy trình ra quyết định giao đề tài tốt nghiệp cho học viên khi đã học viên đã nộp đầy đủ học phí theo quy định.

Học phí học kỳ 3 của HVCH khóa 19 nộp trước ngày 25/8/2012 với các mức như sau:

- Các chuyên ngành kỹ thuật:      6.120.000 VNĐ

- Các chuyên ngành kinh tế:         5.355.000 VNĐ

 

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo./.

 

 

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Phòng TC-KT;
  • Cơ sở II;
  • Lưu HCTH, ĐT SĐH.

TL. HIỆU TRƯỞNG

PTP PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

(đã ký)

 

 

 

PGS.TS. PHẠM VĂN KÝ