TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

 
 
 

Số:  295  /TB-ĐH GTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

            Hà Nội, ngày  19   tháng 4   năm  2012

 

THÔNG BÁO

V/v xây dựng chương trình các học phần bổ sung kiến thức ở trình độ thạc sĩ

 

                        Kính gửi :      - Các Bộ môn quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ

 

Khoản 2, Điều 17 Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành quy định: "Đối với NCS đã có bằng thạc sĩ nhưng ở chuyên ngành gần với chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ, hoặc có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành nhưng tốt nghiệp đã nhiều năm hoặc do trường khác cấp thì trên cơ sở đối chiếu với chương trình đào tạo hiện tại, Trường yêu cầu nghiên cứu sinh học bổ sung các học phần cần thiết theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo và lĩnh vực nghiên cứu".

Để thực hiện Quy chế, Phòng Đào tạo Sau đại học kính đề nghị các bộ môn quản lý rà soát các NCS của bộ môn thuộc diện trên và xây dựng các học phần bổ sung kiến thức phù hợp, thông qua Hội đồng KH-ĐT Khoa để Phòng Đào tạo Sau đại học trình Hiệu trưởng quyết định.

Để kịp thời tổ chức cho các NCS học bổ sung kiến thức cùng với các lớp cao học tương ứng, kính đề nghị các bộ môn nộp Chương trình các học phần bổ sung kiến thức ở trình độ thạc sĩ (đã thông qua Hội đồng KH-ĐT Khoa) về Phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 30/5/2012.

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HCTH, ĐT SĐH.

TL. HIỆU TRƯỞNG

PTP PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐÀO TẠO SĐH

 

 

(đã ký)

 

 

PGS. TS. PHẠM VĂN KÝ