TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Số:    /TB-ĐT SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


Hà Nội , ngày  02  tháng  02  năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

Về qui trình và thời gian phát bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ

          Để tạo điều kiện thuận lợi cho Nghiên cứu sinh (NCS) và học viên cao học trong buổi lễ phát bằng (tránh phải xếp hàng làm thủ tục đăng ký), phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo qui trình và thời gian trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ như sau:

1.      Qui trình và thời gian làm thủ tục

- Học viên xem số bằng, ghi nhớ số bằng có trong danh sách dán ở bảng thông báo tại phòng Đào tạo Sau ĐH và Hội trường lớn (Quyết định số 2042/QĐ-ĐHGTVT ngày 25/09/2014 và QĐ số 2716/QĐ-ĐHGTVT ngày 31/12/2014; ghi nhớ thứ tự đợt phát bằng của mình (có danh sách dán kèm)

- Khi đến làm thủ tục, đề nghị mang theo CMTND để đối chiếu (không giải quyết trường hợp nhờ người khác nhận hộ)

- Học viên và NCS làm thủ tục đăng ký tại phòng Đào tạo SĐH, thời gian: từ thứ hai (02/02/2014) đến thứ năm (05/02/2014), trong giờ hành chính tại phòng 208 - A9 (gặp anh Hùng).
- Những học viên có tên trong danh sách phát bằng nhưng chưa đăng ký sẽ làm các thủ tục cần thiết tại bàn đăng ký tại Hội trường, thời gian: từ 7h30 đến 9h- thứ sáu (06/02/2014).

2.      Tổ chức ltrao bằng tốt nghiệp

 * Thời gian đăng ký và làm thủ tục từ 7h30 đến 9h

*Thời gian tổ chức lễ trao bằng bắt đầu từ 9h ngày 06/02/2015 (thứ sáu)

* Địa điểm: Hội trường lớn trường ĐH. GTVT

 

Lưu ý:
- Học viên đến dự lễ phát bằng mặc trang phục chỉnh tề (Nam: sơ mi, quần âu,caravat; Nữ: áo dài hoặc trang phục công sở);

- Những học viên đã hoàn thành các thủ tục ổn định chỗ ngồi tại Hội trường để chờ nhận bằng;

- Những học viên chưa hoàn thành thủ tục, đề nghị đến sớm để hoàn thành các thủ tục tại bàn đăng ký (thời gian đón tiếp: từ 7h30 đến 9h thứ sáu 06/02/2014);

 

 

 
 

T/L HIỆU TRƯỞNG

          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG - PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐT SĐH

                                        ĐÃ KÍ

 

PGS.TS. Phạm Văn Ký