TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

 
 
 

 


Số:               /TB-ĐTSĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


           Hà Nội, ngày    tháng   năm  2015

 

THÔNG BÁO

V/v: Kế hoạch kiểm tra tiến độ nghiên cứu sinh năm học 2014-2015

 

Kính gửi : Các Khoa, Viện, Bộ môn quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ

 

         Để phục vụ cho việc lập kế hoạch giảng dạy 2015 – 2016,  theo yêu cầu của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Phòng Đào tạo Sau đại học đề nghị các Bộ môn quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ đăng ký lịch kiểm tra tiến độ NCS năm học 2014 - 2015 do Bộ môn quản lý.

Thời gian tổ chức kiểm tra tiến độ nghiên cứu sinh tại các bộ môn: từ 24/03/2015 đến 10/04/2015.

Thời hạn đăng ký: trước ngày 23/03/2015, file mềm mẫu Báo cáo tổng hợp và Chương trình làm việc của NCS lấy tại Phòng Đào tạo Sau đại học (gặp đ/c Đạt, sđt 01662553995, phòng 208 nhà A9).

Kết quả kiểm tra (Báo cáo tổng hợp và Chương trình làm việc của NCS 2015-2016) gửi về Phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 14/04/2015.

        Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HCTH, ĐT SĐH.

TL. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SĐH

 

 

Đã ký

 

 

 TS. LÊ LĂNG VÂN

(File mẫu đính kèm)