Trong tháng 2/2013, trường Đại học Giao thông vận tải đã ký 3 quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ cho các học viên đã bảo vệ luận văn thạc sĩ, cụ thể như sau:

- Quyết định số: 253/QĐ-ĐHGTVT ngày 25/02/2013 về việc công nhận và cấp bằng thạc sĩ cho 83 học viên cao học của Trường Đại học Giao thông Vận tải.

- Quyết định số: 264/QĐ-ĐHGTVT ngày 28/02/2013 về việc công nhận và cấp bằng thạc sĩ cho 242 học viên cao học của Trường Đại học Giao thông Vận tải.

- Quyết định số: 265/QĐ-ĐHGTVT ngày 28/02/2013 về việc công nhận và cấp bằng thạc sĩ cho 33 học viên cao học của Trường Đại học Giao thông Vận tải.

(Có danh sách kèm theo)