Kính gửi:     - Các Bộ môn quản lý các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ

                                                             - Các học viên cao học khóa 20.2

                                                                                       

Theo quy định, thời gian đào tạo trình độ thạc sỹ tối đa là 3 năm đối với hình thức đào tạo tín chỉ (theo Thông tư số 10/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Đối chiếu với Quy định trên, khóa 20.2 đến ngày 31/12/2015 sẽ hết thời hạn đào tạo tối đa.

Vậy Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo các học viên cao học thuộc đối tượng trên mà chưa bảo vệ luận văn tốt nghiệp phải khẩn trương hoàn thành luận văn và tới trường làm thủ tục xin bảo vệ đúng thời hạn trên.

Phòng Đào tạo Sau đại học không chịu trách nhiệm về việc cấp bằng Thạc sỹ đối với các học viên bảo vệ quá hạn quy định.

Trân trọng./.