Hiện nay, Bộ đã cấp kinh phí năm 2015 là 1,4 tỉ đồng hỗ trợ cho nghiên cứu sinh diện đè án 911 trong nước. Phòng Đào tạo Sau đại học kính đề nghị các Khoa, Bộ môn quản lý, các giáo viên hướng dẫn cùng phối hợp đôn đốc các nghiên cứu sinh thực hiện kế hoạch học tập năm 2015, hoàn thành khối lượng nghiên cứu, đảm bảo tiến độ để được chi trả hết kinh phí hỗ trợ đã cấp.

Kinh phí NCS diện 911 được hỗ trợ bao gồm: chi trả kinh phí hướng dẫn, kinh phí học ngoại ngữ, làm chuyên đề , tiểu luận tổng quan, thực hiện làm thí nghiệm, khoản tư liệu đi thực tập nước ngoài từ 3 đến 6 tháng

Vậy phòng Đào tạo Sau đại học chính thức thông báo để các Khoa, bộ môn chuyên môn và nghiên cứu sinh thuộc diện trên được biết và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.