Phòng Đào tạo SĐH xin thông thông báo về kế hoạch nộp học phí đối với học viên cao học K20 như sau:

* Đối với học viên K20 đợt 1:

Phòng TCKT sẽ thu học phí cao học Khóa 20-1 qua Ngân hàng bắt đầu từ ngày 15/01/2013 đến ngày 31/01/2013. Thời gian nộp qua Ngân hàng đợt cuối từ ngày 25/02/2013 đến ngày 01/03/2013.

* Đối với học viên K20 đợt 2:

Phòng TCKT sẽ thu học phí trực tiếp tại P101-A1 bắt đầu từ ngày 15/01/2013 đến ngày 25/02/2013. Bắt đầu từ học kỳ II, phòng TCKT sẽ thu học phí qua Ngân hàng.

Ngoài thời gian qui định, phòng TCKT sẽ không giải quyết việc đóng nộp học phí và học viên tự chịu trách nhiệm do nộp học phí muộn.