Phòng Đào tạo SĐH xin thông thông báo về kế hoạch nộp học phí học kỳ 3 đối với học viên cao học K20-1 như sau:


Phòng TCKT sẽ thu học phí cao học Khóa 20-1 qua Ngân hàng bắt đầu từ ngày 30/5/2013 đến ngày 10/06/2013