ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA BAN GIÁM HIỆU, PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO:

BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SỸ CẤP BỘ MÔN CỦA NCS PHẠM SỸ LỢI DỰ KIẾN DIỄN RA VÀO 8H30 THỨ NĂM NGÀY 06/11/2014 ĐƯỢC CHUYỂN SANG BUỔI CHIỀU 14H00 THỨ NĂM NGÀY 06/11/2014 TẠI PHÒNG SỐ 501 A1 

LÝ DO: MỘT SỐ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BẬN HỌP HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ VÀO SÁNG THỨ 5 NGÀY 06/11/2014