Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Bùi Bá Khiêm

Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải

Mã số chuyên ngành: 62.84.10.01

Tên đề tài: "Nghiên cứu giải pháp về vốn đầu tư khai thác cảng biển Việt Nam"

Khóa đào tạo: 2009-2013