NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Quản lý phát triển hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam theo hướng bền vững

Chuyên ngành: Quản lý xây dựng      

Mã số: 62.58.03.02

Nghiên cứu sinh: Hoàng Thanh Tú

Người hướng dẫn: GS. TS Nguyễn Đăng Hạc; PGS.TS Bùi Ngọc Toàn

Cơ sở đào tạo: Đại học Giao thông vận tải

Những đóng góp mới về học thuật, lý luận

Đưa ra khái niệm, nội dung (gồm dự báo, quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác); phân tích các đặc trưng, các yếu tố ảnh hưởng, xây dựng các tiêu chí (cùng các chỉ tiêu liên quan) về công tác quản lý phát triển hạ tầng giao thông đường bộ theo hướng bền vững với ba mục tiêu bao trùm gồm phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh quốc phòng.

Phân tích các tác động tích cực và tiêu cực của quá trình phát triển hạ tầng giao thông đường bộ đến kinh tế xã hội – môi trường – an ninh quốc phòng;

Đưa ra: khái niệm mới về quy hoạch phát triển hạ tầng theo hướng bền vững; năm nguyên tắc trong quy hoạch xây dựng; bảy nguyên tắc trong quy hoạch hạ tầng giao thông; ba nguyên tắc (đặc thù) trong quy hoạch giao thông đô thị; cùng sáu nguyên tắc phân khu chức năng trong đô thị.

Tổng hợp kinh nghiệm công tác quản lý phát triển hạ tầng giao thông đường bộ của một số nước trên thế giới để rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án

Phân tích, đánh giá (các mặt được, các tồn tại hạn chế cùng nguyên nhân), đưa ra các nhận định (với năm vấn đề cần tập trung giải quyết) về thực trạng phát triển hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam.

Đưa ra các giải pháp, các kiến nghị về ba công tác quản lý (quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác) nhằm phát triển hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam theo hướng bền vững.

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis’ title: Sustainable Vietnam Road Transport Infrastructure Development Management

Major: Construction Management      

Code: 62.58.03.02

Research student: Hoang Thanh Tu

Instructor: Prof. Dr. Nguyen Dang Hac; Assoc. Prof. Dr. Bui Ngoc Toan

Institution: University of Transport & Communications

New academic and theoretical contributions:

Providing concepts and contents (regarding forecasting, planning, construction investment and operation); analyzing features, influences and setting up criteria (and relevant indicators) on the sustainable road transport infrastructure development management with three major objectives of socio-economic development, environmental protection and security and defense consolidation.

Deeply highlighting positive and negative impacts of the road transport infrastructure development on socio-economic, environmental and security and defense aspects;

Introducing a new concept of sustainable infrastructure development planning; 05 principles on construction planning; 07 principles on transport infrastructure planning; 03 (specific) principles on urban transport planning and 06 principles on functional division of urban areas.

Synthesizing experiences on road transport infrastructure development management in some countries as lessons for Vietnam.

New discoveries and recommendations from the thesis’ results

Analyzing and evaluating (strengths and limitations in association with causes), making comments (on five matters to be solved) concerning the actual situation of Vietnam road transport infrastructure development.

Offering solutions and making recommendations on three areas of management (in planning, construction investment and operation) for sustainable development of Vietnam road transport infrastructure.