THÔNG TIN VỀLUẬNÁN

 

Tên đề tài:    “Nâng cao chất lượng cho các thiết bị định vị dẫn đường sử dụng GPS phục vụ bài toán giám sát quản lý phương tiện giao thông đường bộ”

Ngành:           Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã số:           62520216

Họ tên nghiên cứu sinh: Ngô Thanh Bình

Họ tên cán bộ hướng dẫn:

1. GS.TS. Lê Hùng Lân – Viện Ứng dụng Công nghệ Quốc gia

2. PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải – Trường Đại học Giao thông Vận Tải

Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận Tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

·        Luận án đóng góp một giải pháp mới trong thiết kế hệ thống tích hợp GPS/INS nhằm nâng cao chất lượng của các thiết bị giám sát phương tiện chuyển động.  Đây là giải pháp dựa trên nguyên tắc điều khiển phân tán, bằng cách phân chia  công việc xử lý sai số của INS cho thiết bị gắn trên xe và đưa nhiệm vụ xử lý lọc UKF về trạm . Giải pháp này không chỉ dừng ở lý thuyết mà còn đưa ra được sản phẩm cụ thể để thử nghiệm và kiểm chứng.

·        Kết quả mới của luận án giới thiệu một thuật toán DCM sử dụng một cảm biến MEMS INS 9-DOF. Tính năng quan trọng của hệ thống này là phương pháp mới xử lý dữ liệu cho các thiết bị gắn trên xe . Phương pháp này được lập trình để tự động hiệu chỉnh chính xác các dữ liệu trôi của INS ở mức đo lường.  Giải pháp chống trôi dữ liệu cho phép hệ thống INS 9-DOF có khả năng tự điều chỉnh dữ liệu để hoạt động độc lập. Phương pháp này giúp loại bỏ sai số tích lũy các góc cơ sở của INS, bao gồm  roll, pitch và yaw, do đó làm cho các thông số chuyển động chính xác hơn. Đây là những gì mà hệ thống INS trước đây không làm được. Vì vậy, các thiết bị trên xe có khả năng nhận được các thông tin chính xác để xác định vị trí, theo dõi các xe buýt và quản lý một số thông số chuyển động khác.

·        Tại trạm giám sát, luận án đã xây dựng thành công bộ lọc UKF với hai chế độ hoạt động riêng biệt ở các tần số lấy mẫu khác nhau, tự động chuyển đổi theo đặc điểm của tín hiệu đầu vào.

THE INFORMATION OF THESIS

 

Thesis title:  “Improvement of the quality of the positioning and navigation device using GPS formonitoring and management system of road transport”

Major:           Technology of Control and Automation

Code: 62520216

Doctoral student:Ngo Thanh Binh

Supervisors:

1. Prof.Dr. Le Hung Lan – National Center for Technological Progress

2. Ass.Prof. Dr. Nguyen Thanh Hai – University of Transport and Communications

Training Institution: University of Transport and Communications

The new results of the thesis:

·        The thesis contributes a new solution for designing integrated GPS/INS system in order to improve the quality of the device monitoring moving objects. This solution is based on the principle of distributed control, by dividing the task of solving INS errors for the device mounted on the bus, and the task of UKF filter processing is done at the station. This solution offered specific products to be tested and verified.

·        The new result of the thesis introduces a DCM algorithm using a MEMS INS 9-DOF sensor. The significant feature of this system is the new method created to process data for device mounted on vehicle. This method is programed to self-correct the drifting data of INS at the measurement level. The solutionof anti-drift data enables 9-DOF INS system with capability of data self-correction to operate independently. This method eliminates the cumulative errors ofbasic anglesof the INS, including roll, pitch and yaw; thereby it makes motion parameters more accurate.This is what the previous INS systems can’t do. Thus, the vehicle device has capability of receiving the exactinformation in order to locate, monitor the busses and manage some other motion parameters.

·        In monitoring station, the thesis has successfully built an UKF filter with two distinct modes of operation in the different sampling frequency, automatically switching on the characteristics of the input signal.