THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT

Tên luận án: “Nghiên cứu đánh giá tính dư trong kết cấu cầu ở Việt Nam.

Chuyên ngành:                        Kỹ thuật Xây dựng Cầu hầm.

Mã số ngành:                          62 58 02 05

Họ và tên nghiên cứu sinh:      Nguyễn Viết Huy

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:         - PGS.TS.Trần Đức Nhiệm

                                                Trường Đại học Giao thông Vận tải;

                                                - PGS.TS.Nguyễn Thị Minh Nghĩa

                                                Trường Đại học Giao thông Vận tải;

Cơ sở đào tạo:                        Trường Đại học Giao thông Vận Tải.

1.                 Luận án đã thực hiện các phương pháp phân tích, giả thiết mô hình, phân tích độ tin cậy và định chuẩn hệ số tính dư.

2.                 Bằng việc nghiên cứu, ứng dụng lý thuyết phân tích phi tuyến vật liệu và phương pháp PTHH mở rộng, luận án đã đề xuất quy trình xác định tính dư trực tiếp đơn giản hơn so với quy trình của các tác giả trước đó để áp dụng trong thiết kế cầu.

3.                 Luận án đã ứng dụng mô hình phân tích phi tuyến bằng phương pháp PTHH mở rộng, cho phép xét đến sự làm việc của kết cấu sau khi những bộ phận chính đầu tiên bị phá hoại.

4.                 Luận án cũng đã đề cập đến việc xác định các dạng kết cấu điển hình trong công trình cầu để xác định tính dư, giúp thiết lập bảng tra về hệ số tính dư cho các kết cấu này để tiện áp dụng trong thực tế.

 

INFORMATION OF ENGINEERING DOCTORAL THESIS

Name of thesis: “Studying and Evaluation of Redundancy in Bridge structures at Viet Nam.

Major:                                    Bridge and Tunnel Engineering.

Code of major:                       62 58 02 05

Graduate student:                            Nguyen Viet Huy

Dissertation Advisors:            - Assoc.Prof.Dr. Tran Duc Nhiem

                                                University of Transport and Communications;

                                                - Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Minh Nghia

                                                University of Transport and Communications;

Training Institution:              University of Transport and Communications.

SUMMARY OF THE THESIS'S CONCLUSIONS

- Presenting the analytic methods, propose the studied model, calculating reliability and redundancy.

- By studying, applying the method of analytic nonlinear materials and using the opening finite element method, this thesis has proposed a direct redundant calculated process that is very simple than previous studies in bridge design.

- Applying a nonlinear material model by using the opening finite element method that allows determining the structural operating when the first main structures failure.

- Calculating the redanduncy of typical bridge structures, shows as in tables of the redanduncy for applying in practice.