THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ
 

Tên luận án: Nghiên cứu quản lý rủi ro kỹ thuật trong thi công công trình giao thông đường bộ ở Việt Nam.

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

Mã số: 62.58.02.05.

Nghiên cứu sinh: ThS. Nguyễn Văn Châu.

Khóa: 2012 – 2016.

Người hướng dẫn:             1. PGS.TS. Bùi Ngọc Toàn;  

                                        2. TS. Nguyễn Quang Phúc.

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải.

1.   Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu

· Ý nghĩa thực tiễn

-       Giúp cho các nhà quản lý, các kỹ sư của các bên liên quan nhận dạng, phân tích và đánh giá nhanh được các NTRR, đặc biệt là các NTRRKT trong TCCTGTĐB ở Việt Nam. Giúp họ áp dụng hệ thống giải pháp ứng phó đối với các NTRRKT đã được xây dựng vào dự án thực tế;

-       Sử dụng chỉ số TRL (Technical Risk Level) để đánh giá MĐRRKT trong TCCTGTĐB ở Việt Nam.

· Ý nghĩa khoa học

-       Góp phần làm giàu thêm kiến thức về RR và QLRR trong TCCTGTĐB ở Việt Nam;

-       Đã xây dựng phương pháp nghiên cứu, đã xác định được danh sách các NTRR đang thực tế tồn tại trong TCCTGTĐB ở Việt Nam, và đã đi sâu phân tích, phân loại, xếp hạng, đánh giá các NTRR, phân nhóm và đặt tên nhóm các NTRR, đặc biệt là phân nhóm các NTRRKT;

-       Đã xây dựng được hệ thống các giải pháp ứng phó theo thứ tự ưu tiên đối với các NTRRKT cho các bên liên quan đến dự án;

-       Đã xây dựng được mô hình đo lường MĐRRKT thông qua chỉ số TRL, kết hợp với thang đo 11 điểm được đề xuất. Công việc tính toán chỉ số TRL được thực hiện bằng phần mềm tự động hóa. 

2.   Những đóng góp của nghiên cứu

1.   Luận án đã nghiên cứu tổng quan về RR và QLRR trong lĩnh vực xây dựng nói chung và trong xây dựng cầu đường nói riêng trên thế giới và ở Việt Nam. Nội dung này đã góp phần làm giàu thêm kiến thức về RR và QLRR trong TCCTGTĐB ở Việt Nam.

2.   Luận án đã nhận dạng và đưa ra bảng danh sách các NTRR trong điều kiện thực tế TCCTGTĐB ở Việt Nam hiện nay. Các NTRR được đánh giá, xếp hạng theo thứ tự điểm chỉ số RR từ cao đến thấp.

3.   Danh sách các NTRR đã được phân loại theo 4 nhóm, cụ thể: (1) Nhóm các NTRRKT; (2) Nhóm các NTRR liên quan đến môi trường thiên nhiên; (3) Nhóm các NTRR liên quan đến môi trường xã hội, thể chế và kinh tế; và (4) Nhóm các NTRR khác. Kết quả phân nhóm cho thấy rằng nhóm các NTRRKT chiếm tỷ lệ cao nhất (48%), vậy cần thiết ưu tiên có giải pháp ứng phó đối với nhóm nhân tố này. Trong nhóm các NTRRKT cần đặc biệt quan tâm đến nhóm các NTRRKT từ phía NTTC vì chúng không chỉ chiếm ưu thế về số lượng (43%) mà còn cả về điểm số RR.

4.   Luận án đã xây dựng hệ thống các giải pháp ứng phó đối với các NTRRKT trong TCCTGTĐB ở Việt Nam cho mỗi bên liên quan đến dự án. Các giải pháp ứng phó cho mỗi bên liên quan được sắp xếp thứ tự theo trị trung bình đánh giá của nhóm chuyên gia.

5.   Luận án đã xây dựng được mô hình đo lường MĐRRKT trong TCCTGTĐB ở Việt Nam. Từ mô hình đã đề xuất công thức tính toán MĐRR cho từng dự án cụ thể thông qua chỉ số TRL. Thông qua chỉ số TRL, các nhà quản lý và các kỹ sư có thể đánh giá MĐRRKT tại dự án mà họ đang tham gia. Từ đó họ có thể ưu tiên, tập trung và phân bổ nguồn lực hợp lý để ứng phó đối với các dự án mà họ đang thực hiện.

Từ mô hình kiến nghị trong Luận án đã triển khai thực tế vào việc khảo sát, phân tích đánh giá MĐRRKT đối với 10 dự án đã và đang triển khai thi công trên khắp cả nước. Trình tự thực hiện và tính toán MĐRRKT được thực hiện bằng phần mềm tự động hóa dựa trên ngôn ngữ C#
 
INFORMATION OF PHD THESIS
 

PhD Thesis                : A Research of Technical Risk Management of

                                 Infrastructure Construction Projects in Vietnam.

Section                       : Highway Engineering

Code                           : 62.58.02.05.

PhD Candidate          : Nguyen Van Chau.

Year                            : 2012 – 2016.

Supervisors               :           1. Assoc. Prof. PhD. Bui Ngoc Toan

                                            2. PhD. Nguyen Quang Phuc

Training Institution              : University of Transport and Communications

1.   The significance of scientific and practical findings of the study

·      Practical findings

-       Supporting managers, engineers, stakeholder could identify, analysis and review rapidly risks, especially in technical risks of infrastructure construction projects (ICPs) in Vietnam. Moreover, the study could help them apply solutions to respond to the technical risks built on actual projects;

-       Using TRL (Technical Risk Level) Index to evaluate of Technical Risk Level of ICPs in Vietnam.

·      Scientific findings

-       Contributed to the knowledge enhancement of risk and risk management of ICPs in Vietnam.

-       Developed research methods, identified a real list of risk factors which exist in the ICPs in Vietnam. Analyzed deeply, sorted, ranked and evaluated risk factors, grouped and named risk groups, particularly grouped technical risk factors;

-       Built a system of solutions in order to respond priority for the technical risk factors for the parties involved in the project;

-       Built a model of measurement technical risk level through TRL index which combined with the proposed 11-point scale. Calculation of the TRL index is accomplished by automation software.

2.   Contributions of the study

1) The thesis studied overview of risks and risk management in the construction sector in general and particular in road and bridge construction in the world and in Vietnam. The contents contributed to enrich the knowledge of risks and risk management in the ICPs in Vietnam.

2) The thesis identified and provided a list of risk factors in actual conditions of ICP in Vietnam today. The risk factors were evaluated, ranked in order of risk index level from high to low.

3) A list of risk factors have been categorized under four groups, namely: (1) group of technical risk factors; (2) The group of risk factors relating to the natural environment; (3) group of risk factors due to the social environment, institutions, economy; and (4) group of other risk factors. As the results, the group of technical risk factors takes highest proportion (48%). Thus, it is necessary to establish response solutions to this group. In this group, need special attention to sub-group of technical risk factors from the contractors. Because they are dominant not only in quantity (43%), but also in risk level index.

4) The thesis built a system of response solutions to the technical risk factors of ICPs in Vietnam for each stakeholder. The response solutions for each stakeholder are arranged in order of average evaluation of the expert groups.

5) The thesis has built a model of measurement technical risk level of ICPs in Vietnam. From the proposed model, the thesis also proposed calculation formula for each particular project through TRL index. Through the TRL index, managers and engineers can evaluate the technical risk level of project in which they are engaged. From then, they can prioritize, focus and rationally allocate resources to projects they are implementing.

6) From the proposed model, thesis applied for 10 practical projects throughout the country. The order for the implementation and calculation technical risk level is performed by automation software based on the C# language.