THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN VĂN THUYÊN

- Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định các thông số kỹ thuật hợp lý cho máy trộn bê tông xi măng kiểu cưỡng bức, chu kỳ hai trục ngang do Việt Nam chế tạo

- Chuyên ngành:Kỹ thuật máy và thiết bị xây dựng, nâng chuyển

- Mã số: 62.52.01.16.01

- Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Thuyên

- Người hướng dẫn khoa học:

                        1. PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh(Trường Đại học Giao thông Vận tải)

                        2. PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệm(Trường Đại học Giao thông Vận tải)

- Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận tải

- Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã xác định được tỉ lệ % khối lượng vật liệu chuyển động theo các phương, từ đó làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất một công thức tính công suất động cơ dẫn động máy trộn ở giai đoạn trộn khô, trộn ướt và công suất tiêu hao trung bình của quá trình trộn trên cơ sở kế thừa và phát triển những công thức, hệ số của các tác giả trước đó. Kết quả tính toán theo công thức do tác giả đề xuất tương đối sát với giá trị thực tế.

2. Luận án đã nghiên cứu ảnh hưởng của hình dạng mặt cắt cánh tay trộn và kích thước hình học của thùng trộn đến công suất tiêu thụ của động cơ dẫn động máy trộn BTXM hai trục ngang do Việt Nam chế tạo.

3. Luận án đã nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của một số thông kết cấu và thông số làm việc đến công suất tiêu thụ của động cơ dẫn động máy trộn BTXM hai trục ngang, dung tích thùng trộn 1m3 do Việt Nam chế tạo; xác định được các giá trị thông số kỹ thuật hợp lý cho máy trộn.

4. Thông qua nghiên cứu thực nghiệm và ứng dụng lý thuyết mô hình đồng dạng, phân tích thứ nguyên; luận án đã xác định được các thông số kỹ thuật của các máy trộn có dung tích thùng trộn 2, 3, 4 (m3). Từ đó làm cơ sở khoa học cho việc tính toán, thiết kế các máy trộn BTXM hai trục ngang sản xuất tại Việt Nam.

SUMMARY OF DOCTORAL DISSERTATION

- Thesis title: Study on scientific basis for determination of appropriate technical specifications for compulsory twin shalf concrete mixers manufactured by Vietnam

- Major:Construction Machinery and Lifting Equipment

- Code of major: 62.52.01.16.01

- Doctoral student:Nguyen Van Thuyen

- Scientific Instructors:

1. Associate Prof., Dr. Nguyen Van Vinh (University of Transport and Communications)

2. Associate Prof., Dr. Nguyen Dang Diem (University of Transport and Communications)

- Training Institution: University of Transport and Communications

- New contributions of the dissertation:

1. The dissertation has identified the percentage of the material quantity moving to the directions, thereby taking it asa scientific basis to propose a formula for calculating the power of the mixer’sdrive motor in the dry mixing and wet mixing phases and the average power consumption of the mixing process on the basis of inheriting and developing the formulas and the coefficientsfrom the previous authors. The results calculated according to the formulas proposed by the author are relatively close to the actual values.

2. The dissertation studied the effects of the mixing arm’s cross-sectional shape and the mixing pan’s geometrical dimension to the power consumption of the drive motor inside the twin shaft concretemixers manufactured by Vietnam.

3. The dissertation experimentally studied the effects of some structural and working parameters to the power consumption of the drive motor inside the twin shaft concretemixers manufactured by Vietnam with the mixing pan of 1m3; identify the approciate technical specifications for the mixers.

4. By experimentally studying and applying the theory of similarity model, dimensional analysis, the dissertation identified the technical specifications of the the mixer with the mixing pan’s capacity of 2, 3, 4 (m3). Thereby, taking it as the scientific basis for the calculation and design of the twin shaft concretemixers manufactured by Vietnam.