THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 
 
Tên đề tài:  
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CHÍNH KHI SỬ DỤNG HỆ CỌC ĐẤT 
XI MĂNG TRONG XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU Ở VIỆT NAM 
    
Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông  
Mã số: 62.58.02.05 
Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố 
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Việt Hùng 
Người hướng dẫn khoa hoc:  
- GS.TS. Vũ Đình Phụng  - Trường Đại học Thủy lợi 
- PGS.TS. Bùi Xuân Cậy  - Trường Đại học GTVT 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận Tải.  
Tóm tắt những đóng góp mới của luận án: 
  Qua phân tích các phương pháp tính toán hệ cọc đất xi măng ở trong và 
ngoài nước, luận án đã chỉ ra các tồn tại liên quan đến công tác tính toán 
thiết kế hệ CĐXM hiện nay. 
  Nghiên cứu và lựa chọn được mô hình tính toán hợp lý khi thiết kế hệ 
cọc đất xi măng để gia cường nền đường đắp trên đất yếu là mô hình đối 
xứng trục được giải bằng phương pháp phần tử hữu hạn.  
  Khảo sát nhiều bài toán khác nhau ở các điều kiện địa chất khác nhau 
(loại địa chất thường gặp trong điều kiện Việt Nam) cho hệ cọc đất xi 
măng. Các tính toán được xử lý bằng phần mềm Plaxis V8.2 đã được so 
sánh bằng các tính toán tương tự trên phần mềm LagaProgs V5.2 kết 
hợp với các bảng Exel và đối chiếu với những số liệu thiết kế thực tế của 
dự án nhằm xác định các thông số chính của hệ cọc đất xi măng. 
  Xác định được khoảng cách hợp lý giữa các cọc xấp xỉ bằng 2 lần đường 
kính cọc, khi đó chênh lệch độ lún tương đối giữa phần cọc và phần đất 
yếu ít thay đổi, độ lún của nền đất sau gia cố là đồng đều, tránh nguy cơ 
gây ra lún, nứt phần móng đường phía trên. 
  Xác định được chiều dài của cọc đất xi măng các trường hợp: Khi lớp 
đất yếu có chiều dày nhỏ hơn 20m thì chiều dài cọc đất xi măng nên lựa 
chọn bằng chiều dày lớp đất yếu; khi chiều dày lớp đất yếu lớn hơn 20m 
thì nên xem xét lựa chọn chiều dài cọc đất xi măng không vượt quá 20m.  
  Các kết luận về sự bố trí hợp lý của hệ CĐXM thông qua xác định các 
tham số chính ảnh hưởng đến sự làm việc hiệu quả của hệ CĐXM là một 
tài liệu tham khảo bổ ích cho người thiết kế trong bước lập thiết kế cơ sở 
các công trình có sử dụng CĐXM để xử lý nền đường đắp trên đất yếu ở 
Việt Nam.