THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT

 

Tên luận án: “Mô phỏng số dòng chảy và dự báo xói cục bộ trụ cầu.

Ngành:                                      Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã số:                                       62.58.02.05

Chuyên ngành:                        Xây dựng Cầu hầm.

Họ và tên nghiên cứu sinh:      Nguyễn Viết Thanh

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:         - PGS.TS. Trần Đức Nhiệm – Đại học GTVT;

                                                               - PGS.TS. Trần Đình Nghiên – Đại học GTVT.

Cơ sở đào tạo:                        Trường Đại học Giao thông Vận Tải.

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

         1). Luận án đã ứng dụng phương pháp mô phỏng số dòng chảy trên cơ sở phần mềm FSUM để ứng dụng vào bài toán mô phỏng số dòng chảy và dự báo xói cục bộ trụ cầu và đề xuất 3 mô đun để hiệu chỉnh một số tham số tính toán và xử lý số liệu của mô hình, bao gồm:

      + Mô đun hiệu chỉnh độ nhám cục bộ;

      + Mô đun hiệu chỉnh tốc độ chìm lắng của hạt rắn;

      + Mô đun biểu diễn trường dòng chảy và vận tốc theo độ sâu.

      2). Luận án đã tiến hành 3 thí nghiệm trên mô hình vật lý để kiểm chứng kết quả mô phỏng số và khả năng ứng dụng mô hình số đã đề xuất. Các kết quả thí nghiệm đã chỉ ra được các hiện tượng vật lý của dòng chảy xung quanh trụ và quá trình hình thành phát triển xói đối với trụ vuông.

          3). Kết quả nghiên cứu bằng mô hình số và mô hình vật lý đã đưa ra nhận định về cơ chế dòng chảy và hình dạng cũng như quá trình phát triển xói theo thời gian.