THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trắc địa hiện đại trong xây dựng và khai thác đường ô tô ở Việt Nam.

- Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

- Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố

- Mã số chuyên ngành: 62.58.02.05

- Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Chính

- Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

1. PGS.TS Trần Đắc Sử     (Trường Đại học Giao thông vận tải)

2. PGS.TS Lã Văn Chăm    (Trường Đại học Giao thông vận tải)

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận Tải.

- Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

          1. Chỉ ra những bất cập còn tồn tại khi ứng dụng công nghệ trắc địa hiện đại trong xây dựng và khai thác đường ô tô ở Việt Nam hiện nay.

          2. Trong giai đoạn khảo sát thiết kế đường ô tô: Kiến nghị ứng dụng phương pháp “GPS- động” thành lập lưới đường chuyền cấp 2, kiến nghị ứng dụng máy toàn đạc điện tử thành lập đồng thời lưới khống chế độ cao hạng IV và lưới đường chuyền cấp 2.

          3. Trong giai đoạn thi công đường ô tô: Kiến nghị phương pháp bố trí đồng thời vị trí mặt bằng và độ cao trong thi công nền mặt đường, nút giao khác mức và đường trên cao bằng máy toàn đạc điện tử.

          4. Quan trắc chuyển vị nền đường

 + Quan trắc chuyển vị nền đường trên đất yếu: Xác định độ chính xác của công tác quan trắc phù hợp với yêu cầu kiểm soát tốc độ chuyển vị theo quy định. Kiến nghị ứng dụng máy thủy bình điện tử, máy toàn đạc điện tử quan trắc độ lún và chuyển vị ngang. Kiến nghị ứng dụng nguyên lý “số bình phương tối thiểu” và phương pháp tính để phân tích số liệu quan trắc lún theo Asaoka và Hyperbolic phù hợp với thực tiễn.

+ Quan trắc chuyển vị nền đường đắp cao: Kiến nghị độ chính xác của công tác quan trắc và chu kỳ quan trắc, ứng dụng máy thủy bình điện tử, máy toàn đạc điện tử quan trắc chuyển vị nền đường.

THESIS SUMMARY

Title:

RESEARCH AND APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGY IN CONSTRUCTION AND EXPLOITATION OF ROADS IN VIET NAM

Major: Highway Engineering

Program code: 62.58.02.05

Doctoral student: Nguyen Van Chinh

Supervisors:

1. As.Prof. Tran Dac Su

2. As.Prof. La Van Cham

Institution: University of Transport and Communications

New contributions of the dissertation:

- Point out the inadequacies exist when applications GPS technology, Total station, Digital level in construction and exploitation of roads in Vietnam today.

- The surveying of roads: Recommendations application method "GPS- Kinematic" to establish traverse Second order, applications Total station to establish traverse Second order and fourth order vertical .

- The construction of the road: Recommendations method to set out horizontal and vertical positioning in road construction, interchanges….

- Displacement observation road foundation

 + Displacement observation on soft soil: Determine the accuracy of the observation in accordance with the speed control requirements as prescribed Displacement. Recommendations using Total station and Digital level to movement monitoring. Recommendations apply the principle of "least squares" method and calculated to analyze monitoring data subsidence with Asaoka and Hyperbolic.

+ Displacement observation high embankment:

Recommendations accuracy of observation and periodic monitoring, application Total station and Digital level to monitoring.