TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Đề tài: “Hoàn thiện quản lý vốn và tài sản

trong các Tổng công ty xây dựng giao thông”.

 

Ngành:                                   Quản lý Xây dựng

Mã số Ngành:                                      62580302

Nghiên cứu sinh:                                Nguyễn Ngọc Sơn

Người hướng dẫn khoa học:                         GS.TSKH Nghiêm Văn Dĩnh

Cơ sở đào tạo:                                     Trường Đại học Giao thông Vận tải

 

 

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

 

Các Tổng công ty xây dựng giao thông (TCT XDGT) có vai trò quan trọng trong hệ thống doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông và hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các TCT có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp XDGT, củng cố sức mạnh của doanh nghiệp nhà nước. Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý vốn và tài sản của các TCT XDGT cho phù hợp với sự thay đổi trong sở hữu và mô hình hoạt động của các TCT trở thành một đề tài có tính cấp thiết và là một giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các TCT XDGT trong bối cảnh toàn cầu hoá.

Bằng phương pháp tiếp cận hệ thống, với sự trợ giúp của các phương pháp nghiên cứu khoa học thích hợp, luận án đã đi từ nghiên cứu tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan với đề tài đến nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý vốn và tài sản của các TCT XDGT. Nghiên cứu cho thấy còn thiếu những nghiên cứu chuyên sâu về quản lý vốn và tài sản trong các TCT XDGT trong điều kiện có những thay đổi về sở hữu và mô hình hoạt động, công tác quản lý vốn và tài sản của các TCT XDGT còn hạn chế, cần có các giải pháp hoàn thiện theo hướng nâng cao hiệu quả quản lý vốn và tài sản, tạo động lực cho sự phát triển của các TCT.

Kết quả nghiên cứu khẳng định ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn của đề tài. Những đóng góp và phát triển mới của luận án thể hiện ở những nội dung sau:

1. Về mặt lý luận, luận án đã hệ thống hóa, làm phong phú thêm lý luận về quản lý vốn và tài sản của doanh nghiệp, trong đó đã đưa ra khái niệm đầy đủ về quản lý vốn và tài sản của doanh nghiệp; đã làm rõ sự chuyển hóa giữa vốn cố định và vốn lưu động trong doanh nghiệp; đã hệ thống hóa các nhóm chỉ tiêu phân tích tình hình quản lý, sử dụng vốn và tài sản của doanh nghiệp cũng như các nhân tố tác động tới quản lý vốn và tài sản của doanh nghiệp. Những lý luận này là cơ sở quan trọng cho việc xem xét đánh giá thực trạng quản lý vốn và tài sản tại các TCT XDGT.

2. Về mặt thực tiễn, luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng quản lý vốn và tài sản trong các TCT XDGT trong giai đoạn có nhiều thay đổi về sở hữu và mô hình hoạt động, trong đó đã nêu bật những thành công, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế tác động đến quản lý vốn và tài sản trong các TCT XDGT. Tác giả đã đề xuất 04 nhóm giải pháp có tính khả thi về hoàn thiện công tác quản lý vốn và tài sản trong các TCT XDGT, cụ thể gồm nhóm giải pháp hoàn thiện quản lý vốn lưu động và tài sản lưu động, nhóm giải pháp hoàn thiện quản lý vốn cố định và tài sản cố định, nhóm giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn vốn và nhóm giải pháp tái cơ cấu TCT.

Kết quả nghiên cứu là những đóng góp thiết thực cho hoàn thiện công tác quản lý vốn và tài sản trong các TCT XDGT và là tài liệu tham khảo tốt cho các nghiên cứu có liên quan.

ABSTRACT OF THE THESIS

 

STRENGTHENING THE CAPITAL AND ASSETS MANAGEMENT IN TRANSPORTATION CONSTRUCTION CORPORATION

 

 

Major:                                                 Construction management

Code:                                                    62580302

Researcher:                                         Nguyen Ngoc SON

Professor:                                            Prof.Sc.D. Nghiem Van DINH

Institution:                                           the University of Communications and Transport

 

 

In the development process of Vietnam, Civil Engineering Construction Corporation (herein after referred to as CIENCO) play a significant role in the field of transportation construction as well as the state-owned enterprises community. Therefore, strengthening the operational efficiency of CIENCO will lead to the common development of transportation construction sector and the state-owned enterprises as well. Bearing that in mind, the research of strengthening the capital and assets management in CIENCO to meet the changes in ownership and operational structure is becoming an urgent demand and a potential solution to improve its efficiency and competitiveness in the context of globalisation.

By a systematic approach, in addition to a number of appropriate scientific researching tools, the thesis has accumulated core substances from other relevant researches and the management of capital and assets of CIENCO in both theoretical and practical aspect. It also points out the lack of in-depth research in capital and assets management of CIENCO in the context of changing ownership and operational structure; the capital and assets management is insufficient that needs to be improved in an effective manner so as to accelerate development of other corporations in the sector.

The thesis has provided a great deal of contribution to the work of capital and assets management in both theoretical and practical aspects, as follows:

1. Theoretically, the thesis has reorganized and added on to the existing theories on capital and assets management of CIENCO, i.e. providing a fundamental definition of capital and assets management of enterprises; explaining the transformation between fixed and working capital; reorganizing groups of management analysis criteria, capital and assets utilization as well as possible impacts on capital and assets management of CIENCO.

2. Practically, the thesis has analyzed and evaluated the current situation of capital and assets management of CIENCO in the context of changing ownership and operational structure. In particular, the thesis has emboldened the success, unresolved issues and their root that negatively impact the capital and assets management of CIENCO. The researcher has recommended four groups of potential solution to strengthen the capital and assets management in CIENCO, namely (i) strengthening the management of working capital and mobile assets, (ii) strengthening the management of fixed capital and fixed assets, (iii) strengthen the management of funding source and (iv) restructuring the TCT.

The outcome of the thesis has practically and meaningfully contributed to the improvement of the capital and assets management of CIENCO and served as a good reference for other relevant researches.