THÔNG TIN TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

 

Tên luận án:                   Nghiên cứu phân bổ rủi ro trong hình thức hợp tác công tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam

Ngành:                           Quản lý xây dựng

Mã số ngành:                 62.58.03.02

Nghiên cứu sinh            :           Thân Thanh Sơn

Tập thể hướng dẫn:       1- PGS.TS. Phạm Văn Vạng

                                                2-PGS.TS.Nguyễn Hồng Thái

Cơ sở đào tạo:               Trường Đại học Giao thông Vận tải

 

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

(1) Hệ thống hóa góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận về rủi ro và phân bổ rủi ro trong hình thức PPP phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ;

(2) Trên cơ sở phân tích, đánh giá tổng quan các tài liệu nghiên cứu có liên quan và sử dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh, phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng nghiên cứu thực trạng xác định và phân bổ rủi ro trong các dự án GTĐB theo hình thức PPP trong bối cảnh ở Việt Nam. Luận án đã phát hiện, lựa chọn, tổng hợp và bổ sung, điều chỉnh danh mụccác yếu tố rủi ro trong các dự án phát triển CSHT GTĐBtheo hình thức PPP phù hợp với điều kiện phát triển và môi trường chính trị - luật pháp - kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và những năm tương lai. Thể hiện cụ thể, luận án đã xác định (nhận diện) được danh mục 51 yếu tố rủi ro trong các dự án phát triển CSHT GTĐB theo hình thức PPP ở Việt Nam. Trong đó, luận án bổ sung thêm được 6 yếu tố rủi ro phù hợp với hình thức PPP trong phát triển CSHT GTĐB trong điều kiện Việt Nam vào danh mục các yếu tố rủi ro đã được đề cập trong các nghiên cứu trước đây.

(3) Trên cơ sở nghiên cứu thực nghiệm trong các dự án GTĐB theo hình thức PPP ở Việt Nam với phương pháp nghiên cứu, phân tích định lượng. Luận án đã xác định được mức rủi ro của 51 yếu tố rủi ro trong các dự án phát triển CSHT GTĐB trong hình thức PPP ở Việt Nam, từ đó giúp Nhà nước và tư nhân tham gia trong hình thức hợp tác này nhận thức được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố rủi ro đến kết quả của dự án.

(4) Luận án đã phân bổ 51 yếu tố rủi ro trong các dự án phát triển CSHT GTĐB trong hình thức PPP ở Việt Nam cho (Nhà nước và tư nhân) các bên tham gia bằng phương pháp nghiên cứu định lượng phù hợp việc thực tế hiện nay và tương lai (theo nguyên tắc “rủi ro nên được quản lý bởi bên có khả năng quản lý rủi ro đó tốt nhất”).

(5) Luận án đã đưa ra một số đề xuấtkiểm soát một số yếu tố rủi ro cơ bản từ kết quả nghiên cứu nhằm phát triển CSHT GTĐB ở Việt Nam.

 

 

 

 

 

NEW CONTRIBUTIONS OF ECONOMIC DISSERTATION

 

Title: Research on risk distribution in the PPP form of road traffic infrastructure development in Vietnam

Major: Construction management

Major code: 62.58.03.02

PhD candidate: Thân Thanh Sơn

Supervisor:      1- Associate professor. Phạm Văn Vạng

                                    2-Associate professor. Nguyễn Hồng Thái

Training institution: University of Transport and Communications

 

Summarizing new points of dissertation

1) Systemizing and contributes more completely the theoretical foundation of risk distribution for PPP form in road infrastructure development.

2) Based on analyzing, evaluating, generating the related literatures and using synthetic methods, comparing analysis method, quantitative methods, and qualitative method in order to research on status of risk definition and distribution for road projects in Vietnam. The study has investigated, chosen, generalizing, added, adjusted list of risk factors in PPP form of road infrastructure developing projects consistent with development condition and political-law-economic – social environment in Vietnam now and future. Namely, the study has determined a list of 51 risk factors in road infrastructure projects underlying the PPP form in Vietnam. In which, it has added more 6 risk factors that consistent with  the PPP form in road infrastructure projects in Vietnam and list of risk factors that mentioned such as previous studies.

3) Based on empirical research through qualitative analysis method for road projects underlying the PPP form in Vietnam, the study has determined risk degree of 51 factors, which could help state and private site how do they know about the influential level of risk factors on project result.

4)  The dissertation has indicated the distribution of 51 risk factors to stakeholders (state and private) in PPP form in Vietnam, based on qualitative research, which is suitable with current context and future (according to principle “how risk factors should be monitored by best risk management site”).

5)   From the result of study, it has been offered recommendations that could control some  basic risk factors with the aim is to develop road infrastructure in Vietnam