THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN

Tên đề tài: “Nghiên cứu mô hình quản lý Vận tải hành khách công cộng trong các thành phố Việt Nam”

Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý Vận tải

Mã số chuyên ngành: 62.84.01.03

Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Hồng Trường

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1-                Hệ thống hóa và làm phong phú cơ sở lý luận quản lý nhà nước (QLNN) về Vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) ở đô thị. Luận cứ và khẳng định: Phát triển giao thông đô thị định hướng theo VTHKCC là nhân tố quan trọng để phát triển đô thị bền vững. Cụ thể hóa về các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả QLNN về VTHKCC.

2-                Phân tích và đưa ra kết luận: Mô hình quản lý VTHKCC ở các thành phố Việt Nam đang bộc lộ những hạn chế không theo kịp sự phát triển của hệ thống VTHKCC, chưa đủ tầm và năng lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn tới. Làm rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và hoàn thiện.

3-                Bằng cách tiếp cận hệ thống và theo quá trình phát triển, luận án đã luận cứ và phân ra 3 nhóm thành phố của Việt Nam dựa trên các đặc thù về vận tải, nhu cầu đi lại, điều kiện kinh tế xã hội để làm cơ sở cho việc xây dựng mô hình. Đã xây dựng và đề xuất mô hình QLNN về VTHKCC phù hợp cho 3 nhóm thành phố Việt Nam mang tính kế thừa và phát triển từ thấp đến cao, có đủ tầm và năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn tới và ứng dụng cụ thể cho Hà Nội.

4-                Luận án đã đề xuất một số kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ Ban Ngành, UBND các Thành phố/Tỉnh về việc bổ sung những qui định trong Luật, Nghị định, Thông tư,...  nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng đồng thời có sự ưu tiên nguồn lực hợp lý trong phát triển giao thông đô thị bền vững định hướng theo VTHKCC ở các thành phố Việt Nam.