THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

- Tên luận án: Đổi mới công tác sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt theo hướng gắn với thị trường và hội nhập quốc tế.

- Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải (VTĐS)

- Mã số: 62.84.10.01

- Nghiên cứu sinh: Lê Thu Sao                   Khóa đào tạo 2005 - 2009

- Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Nguyễn Hữu Hà

- Cơ sở đào tạo: Đại học Giao thông vận tải

Những đóng góp mới của luận án

1. Hoàn thiện lý luận về: Nhu cầu vận tải trong điều kiện kinh tế thị trường; hội nhập quốc tế trong kinh doanh vận tải đường sắt; văn hóa doanh nghiệp; tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian.

2. Phân tích thực trạng công tác sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt, nghiên cứu kinh nghiệm sản xuất kinh doanh của các đường sắt quốc gia tiên tiến để làm sáng tỏ các vấn đề cần thiết cho sự phát triển của vận tải đường sắt trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt.

3. Xây dựng lý luận cơ bản về đổi mới công tác sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt, làm cơ sở đề xuất các giải pháp đổi mới công tác sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt theo hướng gắn với thị trường và hội nhập quốc tế.

4. Đưa ra một số giải pháp về đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, quản lý và điều hành sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải đường sắt, có cơ sở khoa học và tính toán minh họa việc ứng dụng các giải pháp đó trong thực tế.