THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN ĐƯA LÊN MẠNG
Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học tính toán lắp ghép cần trục trên hệ thống phao nổi khi làm việc trên sông ngòi, kênh rạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 
Chuyên ngành: Kỹ thuật máy và thiết bị xây dưng, nâng chuyển.
Mã số: 62.52.10.01 
Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Chí
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: - PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh – Đại học GTVT
                                                      - PGS.TS. Vũ Thế Lộc – Đại học GTVT
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải 
Tóm tắt những đóng góp mới của luận án
1. Đã nghiên cứu quá trình làm việc và các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng, khai thác của hệ CTPN khi làm việc trên sông nước các tỉnh Miền Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Luận án trình bày cách tính ổn định, tính chọn phao và cần trục đảm bảo ổn định khi làm việc trên sông nước theo quan điểm tĩnh và quan điểm động lực học.
2. Đã nghiên cứu động lực học hệ CTPN bằng cách xây dựng được mô hình động lực học hệ CTPN khi làm việc, từ đó viết các phương trình chuyển động các trường hợp tiêu biểu của hệ khi làm việc là nâng hàng có độ chùng cáp (d ≠ 0) và nâng hàng không có độ chùng cáp (d = 0) cùng với việc tính lực căng động trong cáp hàng. 
3. Dùng phần mềm Matlab-Simulink để mô phỏng và giải các phương trình chuyển động của hệ CTPN cho kết quả chính xác, tin cậy. Từ kết quả nghiên cứu lý thuyết thu được, có thể mô phỏng và xác định độ ổn định của hệ theo quan điểm động lực học.
4. Đã tiến hành đo đạc, thực nghiệm hệ CTPN (cần trục Hitachi KH-100 lắp trên phao có kích thước 30m x 9m x 2,2m) nhằm xác định các đặc trưng dao động của hệ và lực căng động trong cáp hàng khi cần trục làm việc với các trạng thái khác nhau. Sai số tương đối giữa lý thuyết và thực nghiệm của trị số lớn nhất của dao động theo phương thẳng đứng q2 (biên độ) là 15,73%  và của góc nghiêng phao q3 là 20%. Kết quả này có thể chấp nhận được do các điều kiện khách quan ngoài hiện trường. Từ đó có thể khẳng định được độ tin cậy của mô hình động lực học.
5. Dựa trên mô hình động lực học, bằng chương trình mô phỏng viết trên cơ sở ngôn ngữ Matlab-Simulink, luận án đã khảo sát ảnh hưởng của hàng nâng Qi và Ri (tầm với) và các thông số kết cấu của phao (chủ yếu là kích thước phao) đến độ ổn định của hệ (thông qua góc nghiêng phao theo phương ngang a). Từ kết quả nghiên cứu đó có thể chỉ ra được cách lắp ghép tương thích của một cần trục cụ thể lên các loại phao khác nhau hoặc một loại phao cụ thể có thể lắp các loại cần trục khác nhau. 
6. Luận án đã đề xuất một số biện pháp làm giảm dao động của hệ CTPN nhằm “tiết kiệm” kích thước phao và nâng cao hiệu quả sử dụng cần trục. Đây chính là biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư hệ CTPN nhưng vẫn phát huy hết khả năng làm việc của cần trục gần đúng theo biểu đồ sức nâng và tầm với của cần trục (gần giống như cần trục khi làm việc ở trên cạn).