THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT
Tên luận án: “Dự báo tuổi thọ sử dụng của cầu bê tông cốt thép ven biển Việt Nam do xâm nhập clo.
Chuyên ngành:                                Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt.
Mã số chuyên ngành:                     62.58.02.06.
Họ và tên nghiên cứu sinh:             Đào Văn Dinh.
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:        - GS.TS. Phạm Duy Hữu – Đại học GTVT;
                                                          - PGS.TS. Bùi Trọng Cầu – Đại học GTVT.
Cơ sở đào tạo:                                  Trường Đại học Giao thông Vận Tải.
TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1.      Nghiên cứu sinh đã nghiên cứu thực nghiệm thấm nhanh clo theo tiêu chuẩn ASTM C1202 cho các mẫu bê tông phổ biến trong xây dựng cầu tại Việt Nam. Kết quả thí nghiệm cho thấy bê tông cấp C30-C40-C50 có điện lượng truyền qua từ 2577 cu lông đến 1799 cu lông thuộc loại có mức độ thấm ion clo trung bình và thấp. 
2.      Luận án đã xây dựng công thức xác định hệ số khuếch tán clo từ kết quả thí nghiệm nhanh ASTM C1202 . Đã sử dụng công thức này tính hệ số khuếch tán clo cho 18 mẫu thử, sau đó so sánh với kết quả công thức dự báo của Stanish, của Berke cho kết quả tương đối phù hợp. 
3.      Luận án đã tổng kết các nghiên cứu của các tác giả và đề nghị công thức  dự báo hệ số khuếch tán clo biểu kiến từ  thành phần trộn bê tông, nhiệt độ, độ ẩm của môi trường, tuổi của bê tông và mức độ nứt của bê tông như trong phương trình 2.18.
4.      Luận án đã xây dựng  thành công mô hình “LifeConBridge” dự báo tuổi thọ sử dụng của cầu bê tông cốt thép ven biển Việt Nam do xâm nhập clo và lập trình trên phần mềm Mathlab. Trong mô hình này, tuổi thọ sử dụng gồm hai giai đoạn thời gian kế tiếp nhau: thời gian khởi đầu ăn mòn và thời gian lan truyền ăn mòn.Sử dụng mô hình “LifeConBridge” tính toán với các ví dụ  cho thấy:  thời gian khởi đầu ăn mòn (t1) khi độ ẩm H=100% phù hợp với “Life 365”; thời gian lan truyền ăn mòn phù hợp với kết quả thí nghiệm của Liu, từ đó cho thấy mô hình xây dựng được là đáng tin cậy.
5.      Đã sử dụng mô hình tính toán tác động của các tham số (chiều dày lớp bê tông bảo vệ, tỉ lệ w/c, phụ gia muội silic, ngưỡng nồng độ clo gây ăn mòn) đến tuổi thọ sử dụng của cầu bê tông cốt thép trong điều kiện Việt Nam.