THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN

 

Tên đề tài: Nghiên cứu xác định một số tham số về mưa góp phần hoàn thiện công thức tính lưu lượng thiết kế công trình thoát nước nhỏ trên đường trong điều kiện khí hậu Việt Nam.      

Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố

Mã số chuyên ngành: 62.58.30.01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Anh Tuấn

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

- PGS.TS. Bùi Xuân Cậy – Trường Đại học GTVT

- GS.NGND.TSKH. Nguyễn Xuân Trục – Trường Đại học XD

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận Tải.

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

·        Qua phân tích số liệu nhiều năm, Luận án đã làm sáng tỏ tính chất bất thường của mưa, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến chế độ mưa, lũ ở nước ta và đưa ra một số khuyến cáo trong tính toán thủy văn cầu cống hiện nay.

·        Xác định được các giá trị lượng mưa ngày tính toán Hn,p theo tần suất thiết kế ở 12 trạm khí tượng chọn nghiên cứu trên cơ sở chuỗi số liệu đo mưa thực tế dài, từ năm 1960 - 2010, trong đó thời gian cuối được cho là ứng với bối cảnh mới có sự tác động của hiện tượng BĐKH, ứng dụng để tính toán lưu lượng thiết kế công trình thoát nước nhỏ trên đường theo tiêu chuẩn thiết kế hiện hành TCVN9845:2013 [5] hay sử dụng trong công thức Sôkôlôpsky tính lưu lượng thiết kế cho lưu vực vừa và lớn (ở những khu vực có các trạm khí tượng này).

·        Xác định được các giá trị hệ số đặc trưng hình dạng cơn mưa YT cho khu vực 12 trạm khí tượng nghiên cứu với thời kỳ đo mưa từ năm 1960 - 2010, dùng để tính cường độ mưa tính toán ứng với thời gian tập trung nước của lưu vực và tần suất thiết kế sử dụng trong tiêu chuẩn TCVN9845:2013 [5] tính lưu lượng thiết kế công trình thoát nước nhỏ trên đường. Đồng thời nó là tham số quan trọng dùng để tính chuyển từ lượng mưa ngày tính toán Hn,p sang lượng mưa tính toán từng thời khoảng ngắn HT,p dùng trong công thức Sôkôlôpsky tính lưu lượng thiết kế cho lưu vực vừa và lớn, trong tính toán mưa rào - dòng chảy bằng mô hình NAM - MIKE cho kết quả tin cậy. Ngoài ra hệ số đặc trưng hình dạng cơn mưa YT còn có thể được dùng làm tiêu chí để phân vùng mưa.

·        Tổng kết và nghiên cứu cải tiến thành 7 dạng công thức thực nghiệm tính tham số cường độ mưa tính toán aT,p ứng với thời gian tập trung nước của lưu vực và tần suất thiết kế dùng để tính lưu lượng thiết kế công trình thoát nước nhỏ trên đường tương ứng với các điều kiện khác nhau về dữ liệu mưa hiện có ở vùng thiết kế, trong đó có 3 dạng là công thức cải tiến mới của luận án, các công thức còn lại các hệ số trong công thức được luận án xây dựng mới cho khu vực 12 trạm khí tượng chọn nghiên cứu với thời kỳ đo mưa từ năm 1960 - 2010.