THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐƯA LÊN MẠNG 
Tên đề tài: An toàn chuyển động của ô tô trong đêm khi sử dụng đèn chiếu 
sáng phía trước 
Chuyên ngành:   Kỹ thuật Ôtô - Máy kéo      Mã số:   62.52.01.16.03 (62.52.35.01) 
Họ và tên nghiên cứu sinh:    Ths. Nguyễn Thái Hùng 
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:    PGS. TS Nguyễn Văn Bang 
                                         TS Đỗ Hữu Đức 
Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải 
TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 
- Lần đầu tiên ở Việt Nam, vấn đề an toàn chuyển động của ô tô trong quan 
hệ với khả năng chiếu sáng của đèn chiếu sáng phía trước được nghiên cứu cơ bản 
bằng lý thuyết và thực nghiệm.  
- Các thí nghiệm đo tầm nhìn thấy của người lái ô tô là không quá phức tạp và 
có thể ứng dụng để tiến hành đo trong điều  kiện giao thông cụ thể. Kết quả thí 
nghiệm cho thấy  tầm nhìn của người lái giảm xuống đến 38,8 m trong trường hợp 
chỉ sử dụng đèn chiếu gần với  vật quan sát có mầu xanh sẫm, xuất hiện bên trái 
đường. 
- Đối với một loại ô tô, bằng công thức lý thuyết tính toán vận tốc an toàn, có 
thể xây dựng được đồ thị mối quan hệ giữa tầm nhìn của người lái với vận tốc an 
toàn của loại xe đó. Với đồ thị này, người lái ô tô có thể dễ dàng định lượng và lựa 
chọn vận tốc an toàn khi tham gia giao thông ban đêm.  
- Với các giả thiết về môi trường như trong thí nghiệm, vận tốc an toàn của ô 
tô thí nghiệm trong điều kiện sử dụng đèn chiếu gần là lớn hơn 50 km/h. Như vậy, 
về mặt lý thuyết quy định vận tốc giới hạn khi tham gia giao thông  trong khu đông 
dân cư không vượt quá 50 km/h là phù hợp với điều kiện an toàn kỹ thuật của ô tô. 
Tuy nhiên, điều này chỉ đúng trong điều kiện khi các yếu tố ảnh hưởng đến khả 
năng quan sát của người lái đã được hạn chế và kiểm soát như: nguồn sáng gây chói, 
sương mù, mưa… Ngoài khu đông dân cư, tốc độ cho phép của ô tô là 80 km/h, với 
tốc độ này, khi ô tô chuyển động ban đêm, nếu chỉ sử dụng đèn chiếu gần để chiếu 
sáng phía trước sẽ không bảo đảm an toàn.