Lịch thi học kỳ I năm học 2016-2017

- Điều chỉnh lại lịch thi lớp Công nghệ thông tin 23-2

- Điều chỉnh lại lịch thi lớp Kỹ thuật cơ khí động lực 24-1