TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐAO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
     
 
   
 
 
THỜI KHÓA BIỂU CAO HỌC K20-1
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 -2013
LỚP: XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG THÀNH PHỐ C (69 HV)
LỚP LÀO CAI + THÁI NGUYÊN
Học thứ 7 và chủ nhật (ngày học 2 buổi sáng và chiều)            
Phòng học xem tại Ban quản lý giảng đường tầng 1 nhà A2          
TT HỌC PHẦN BM PHỤ TRÁCH SỐ TIẾT THỜI GIAN HỌC  SỐ TIẾT /BUỔI PHÒNG HỌC
SỐ TC LT BT, TL, TH
Các học phần bắt buộc
1 Tiếng Anh ANH 4 45 30 08,09,15,16,22,23/9 5  
2 Công nghệ và phương pháp xử lý số liệu trắc địa trong xây dựng TRD 2 15 30 29,30/9,06/10 5  
3 Phương pháp phần tử hữu hạn ứng dụng  SBV 2 15 30 07,13,14/10 5  
4 Triết học MLN 2 15 30 20,21,27/10 5  
5 Vật liệu xây dựng mới VLX 2 15 30 28/10,03,04/11 5  
6 Độ bền khai thác và tuổi thọ kết cấu bê tông nhựa DBO 2 15 30 10,11,17/11 5  
Các học phần tự chọn (chọn 4 trong 7 học phần)
7 Đánh giá dự án xây dựng giao thông DAN 2 15 30 13/4 - 23/4     5  
8 Lý thuyết đàn hồi nâng cao SBV 2 15 30       5  
9 Thuỷ văn công trình nâng cao COT 2 15 30       5  
10 Địa kỹ thuật công trình nâng cao DKT 2 15 30       5  
11 Công nghệ gia cố vật liệu rời DBO 2 15 30       5  
12 Lý thuyết quy hoạch thực nghiệm  GIT 2 15 30 24/4 - 05/5     5  
13 Lý thuyết độ tin cậy CAU 2 15 30       5  
Ghi chú:                  
- Học viên đăng ký học phần tự chọn lập thành danh sách và gửi về Phòng ĐTSĐH trước ngày 22/9/2012 (gặp A.Giang P209 A9)
- Học phần tiếng Anh chia thành 2 lớp: C1 và C2, do 2 giáo viên dạy. Đề nghị Ban quản lý giảng đường bố trí hai phòng học cho học phần này.
- Thời khóa biểu này thay cho thời khóa biểu lớp Xây dựng đường ô tô và đường thành phố C cũ
    Hà Nội, ngày        tháng 8 năm 2012
P. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PGS.TS. BÙI NGỌC TOÀN