BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                                                                                Độc lập ─ Tự do ─ Hạnh phúc

                   ─────                                                                                                                    ─────────────────

     Số    393 /TB-ĐH GTVT                                                                                           Hà Nội, ngày  18   tháng  5  năm 2012

 

 

THÔNG BÁO

Chỉ tiêu tuyển sinh các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

đợt 1 năm 2012 của Trường Đại học Giao thông vận tải

         

Căn cứ kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học tại buổi họp ngày 09/5/2012, Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo về chỉ tiêu tuyển sinh các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2012 của Trường Đại học Giao thông vận tải như sau:

1. Tổng số chỉ tiêu của tất cả các chuyên ngành: 1000

2. Chỉ tiêu của từng chuyên ngành:

TT

Chuyên ngành

Chỉ tiêu

tại Hà Nội

tại CS II Tp. HCM

1

Xây dựng đường ô tô và đường thành phố

269

70

2

Xây dựng đường sắt

5

1

3

Kỹ thuật hạ tầng đô thị

43

32

4

Xây dựng sân bay

27

-

5

Xây dựng cầu hầm

92

41

6

Kỹ thuật điện tử

23

17

7

Tự động hóa

19

2

8

Tổ chức và quản lý vận tải

27

9

9

Kinh tế xây dựng

111

56

10

Quản trị kinh doanh

76

15

11

Kỹ thuật ô tô máy kéo

32

-

12

Khai thác bảo trì ô tô, máy kéo

2

6

13

Kỹ thuật đầu máy xe lửa toa xe

3

-

14

Khai thác bảo trì đầu máy xe lửa toa xe

3

-

15

Máy xây dựng xếp dỡ

16

1

 

Tổng cộng

749

251

         

 

       
 

Nơi nhận:

  • Các thí sinh dự thi cao học đợt 1 năm 2012;
  • Cơ sở II;
  • Lưu HCTH, ĐT SĐH, BBT website.
   

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

PGS. TS. NGUYỄN NGỌC LONG