(Chi tiết xem tệp đính kèm).

Có 12 phòng thi:

 - Từ phòng thi số 1 đến phòng thi số 5: Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

 - Phòng thi số 6: Các ngành:   + Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;

                                                 + Kỹ thuật viễn thông;

                                                 + Tổ chức và quản lý vận tải.

- Từ phòng thi số 7 đến phòng thi số 9: Ngành Quản lý xây dựng.

- Từ phòng thi số 10 đến phòng thi số 11: Ngành Quản trị kinh doanh.

- Phòng thi số 12: Các ngành:    + Kỹ thuật cơ khí động lực;

                                                   + Công nghệ thông tin./.