Danh sách gồm 611 thí sinh, 19 phòng thi. Cụ thể:

1. Khối công trình: Từ phòng thi số 1 đến phòng thi số 8.

2. Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật viễn thông: Phòng thi số 9.

3. Khối Cơ khí: Phòng thi số 10.

4. Công nghệ thông tin: Phòng thi số 11.

5. Tổ chức và quản lý vận tải: Phòng thi số 12.

6. Tự động hóa: Phòng thi số 13.

7. Kinh tế xây dựng: Từ phòng thi số 14 đến phòng thi số 15.

8. Quản trị kinh doanh: Từ phòng thi số 16 đến phòng thi số 19.

(Chi tiết xem file đính kèm).