Lưu ý: 

Thí sinh xem số báo danh, phòng thi, nhận thẻ dự thi vào các ngày 17, 18 /12/2020;

Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi 14h00 ngày 18/12/2020.