Lịch học bổ sung kiến thức các ngành:

- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

- Kỹ thuật cơ khí động lực

- Tổ chức và quản lý vận tải